A NETDOOR KFT. (1054 Budapest, Akadémia u.14.) mint az asiamania.hu on-line portál kiadójának a hirdetési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 2010. május 01-től érvényes
Általános Szerződési Feltételei.
1.    A hirdetési szolgáltatásokat on-line módon, e-mailben, vagy nyomtatott Adatlapon lehet igénybe venni.
2.    Az a természetes vagy jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki/amely a szolgáltatások igénybevétele érdekében az 1. pontban felsorolt valamelyik módon igénybe veszi  a szolgáltatást, az elismeri, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket megismerte, áttanulmányozta rendelkezéseit elfogadja és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.    A hirdetések tartalmáért a Kiadó felelősséget nem vállal, azokért minden felelősség a regisztráló személyt terheli.
4.    A Kiadó jogosult a hirdetés közzétételét megtagadni illetve megszakítani az alábbi esetekben:
- A hirdetés tartalma jogszabályi előírásba ütközik
- A hirdetés más igazolt érdekét sérti, és e személy a jogsértés igazolása mellett felszólítja a Kiadót a hirdetés eltávolítására.
- A hirdetés ellenértékét a meghatározott határidőig nem fizették meg.
- A Kiadónak a hirdetést feltöltő regisztráló személlyel szemben, lejárt ki nem fizetett követelése áll fenn.
5.    A hirdetési szolgáltatások díjait az asiamania.hu oldalon közzétett “Hirdetési árak” tartalmazzák. A Kiadó fenntartja azt a jogot, hogy gazdasági érdekei alapján a díjakat módosítsa. A díjmódosításra a Kiadó köteles az ügyfelek figyelmét felhívni.
6.    Az a személy aki/amely az asiamania. hu on-line portálon való megjelenés érdekében hirdetést ad fel, a hirdetés feladásával az alábbiakat ismeri el:

- Kötelezi magát, hogy a hirdetési szolgáltatás számláját a kézhezvételtől számított a számlán megjelölt 8 napon belül megfizeti.
- Tudomásul veszi, hogy az asiamania.hu on-line portálra feladott hirdetés csak azt követően jelenik meg, amikor a Netdoor Kft. számlájára maradéktalanul beérkezett az összeg. Ezt követően 24 órán belül kerül elhelyezésre a megrendelt hirdetés.

7.    Kiadó a hirdetéseket köteles a megrendelésben meghatározott módon megjelentetni, kivéve a 4. pontban meghatározott eseteket.
8.    Kiadó az on-line portál szerver hibáiért felelősséget nem vállal.
E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. A szerződéssel kapcsolatos jogviták elbírálására felek Kiadó székhelye szerinti illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.